Форум информация

Във форума може да пишете въпроси, мнения и коментари и да отговаряте  на вече написани от други потребители. За да пишете във форума трябва да се регистрирате. Ако не се регистрирате е позволено само да четете темите и да разглеждате форума.

 

Добре дошъл

Дискусионен Форум

НачалоНачалоЕкспертната мре...Експертната мре...Общи дискусииОбщи дискусииПроект на Закон за публичните предприятияПроект на Закон за публичните предприятия
Предишна
 
Следващо
Ново Мнение
7.7.2014 г. 14:21
 

Законопроектът има за цел:

- да синхронизира, обобщи и уеднакви по подходящ начин съществуващата в множество закони, правилници, постановления, наредби и други актове с различен ранг нормативна уредба на управлението на държавното или общинско участие в търговски дружества, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от ТЗ, дружества, в които те имат еднолично или мажоритарно участие, или в които публичноправни организации имат участие.
- принципно да отграничи и очертае сферите, в които държавните предприятия ще съществуват и функционират – основно в дейности, свързани с постигане освен на икономически и на социални цели, възлагане на предоставянето на обществена услуга и такива, опериращи със значими и важни за държавата и обществото обществени ресурси - публична държавна собственост, във вид на инфраструктура и стратегически обекти.

- да доразвие нормативно реда за формиране и реализация на политиката на държавата по отношение на публичните предприятия, да създаде законова основа за провеждане на открити процедури за номиниране, обсъждане на кандидатурите и прозрачен избор на компетентни ръководства.
- да интегрира съществуващия в законодателството ред за наблюдение, анализ, контрол и отчитане на резултатите от дейността на държавните стопански субекти, както за своевременното отчитане на появата на финансови затруднения, респективно осъществяване на процедури по оздравяване, така и с оглед на прозрачността на взаимоотношенията на държавата/общините/публичноправните организации с тези стопански субекти, включително по контрол и спазване на изискванията на ЕС за непредоставяне на държавна помощ.

- да създаде нормативна уредба, която задължава публичните предприятия да прилагат в много по-голяма степен и не формално критериите за икономическо поведение, отчетност, контрол и прозрачност, разработени в документите на ЕС и ОИСР, както и подходяща част от по-високите изисквания за дейност на публичните предприятия по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

- да преодолее цикличната декапитализация на публичните дружества и да създаде условия за тяхното устойчиво развитие, планиране на инвестиционни разходи от собствени приходи и конкурентно развитие в условията на обществено доверие и контрол.


Закон за публичните предприятия

Мотиви
 
Предишна
 
Следващо
НачалоНачалоЕкспертната мре...Експертната мре...Общи дискусииОбщи дискусииПроект на Закон за публичните предприятияПроект на Закон за публичните предприятия