Материали, презентации и казуси

Процедури, инструкции и образци на документи, предоставени от НАП за общините

От 2010 г. - можете да изтеглите от тук: Линк

От 2006 г. - можете да изтеглите от тук: Линк


Презентация от заседание на ПК по бюджет и финанси и по регионална политика и местно самоуправление на НСОРБ - Поморие, 1-2 август 2017 г.

Презентациите можете да изтеглите от ТУК

ТУК

ТУК

ТУКИнструкции и указания на НАП по приетите изменения и допълнения в ДОПК


Презентация от дискусионно-обучителен форум за обсъждане на предложения за промени в системата на местните финанси - 27 март 2015 г., Несебър


Материали и презентации от заседания-семинари на Постоянните комисии на НСОРБ:

1.   Местна политика за социално - икономическо развитие – модели за създаване, мотивация и управление на социални предприятия. Ефекти върху интеграцията на ромите (29-30 април 2014 г., гр. Велико Търново)

2.   Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по бюджет и финанси (15- 16 май 2014 г., гр. София, х-л „Царско село”)

1.1. Презентации:

Позиция на НСОРБ по тригодишната бюджетна прогноза и стандартите за делегирани дейности. Идеи за подобряване механизмите за разпределение на държавните трансфери

Допълнителни трансфери за общините - финансова подкрепа за общини с обективен структурен дефицит и за обслужване на дълг, поет от ФЛАГ.

Сравнителен анализ на териториалното разпределение на ДДФЛ, необходими условия и нормативни промени за преход към администриране на общински ДДФЛ през 2015 г.

Обща функционалност на интернет-базирана платформа за общински финансови данни

Национална среща на финансистите от общините в Република България – оценката на участниците в ХVІ и ангажименти на членовете на ПКБФ в ХVІІ

ПКБФ в подкрепа на общините –вътрешните правила за организация на бюджетния процес


Материали и презентации от обучения по теми:

1.    Правомощия на кметове на кметства и кметски наместници

1.1. Презентации:

Европейска и Национална рамка рамка за местното самоуправление 

Правомощия на кметовете на кметства и кметски наместници 

Делегиране на правомощия и отговорности на кметовете на кметства и кметските наместници 

Oбщински бюджет. Модели на финансова самостоятелност на кметствата 

Справяне с конфликтни ситуации 

2.    Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, управление на риска

2.1. Презентации:

Европейска и национална рамка за финансов контроли одит в общините 

Одитни стандарти и дейности 

Организация на вътрешния одит и финансовото управление в общината 

3.    Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране

3.1. Презентации:

Европейски и български измерения на многогодишното бюджетиране 1 

Европейски и български измерения на многогодишното бюджетиране 2 

Основни методи и мерки за разработване на дългосрочни анализи и прогнози в общините 1 

Основни методи и мерки за разработване на дългосрочни анализи и прогнози в общините 2 

Основни методи и мерки за разработване на дългосрочни анализи и прогнози в общините 3 

Основни методи и мерки за разработване на дългосрочни анализи и прогнози в общините 4 

Основни методи и мерки за разработване на дългосрочни анализи и прогнози в общините 5 

Общинска бюджетна прогноза - структура, организация и подготовка, отчетност и контрол 1 

Общинска бюджетна прогноза - структура, организация и подготовка, отчетност и контрол 2 

Методология на обвързване на многогодишното с годишното бюджетно планиране 1 

Методология на обвързване на многогодишното с годишното бюджетно планиране 2 

4.    Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси

4.1. Презентации:

Нормативна рамка за устройството и организацията на общинската администрация 

Организационно структуриране 

Управлението - планиране, развитие, обучение 

Трудово и служебно правоотношение - нормативна база, специфики 

Длъжностни квалификационни стандарти 

Система за подбор и оценяване на общинските служители 

5.    Подобряване административното обслужване на гражданите

5.1. Презентации:

Правна Регламентация На Административното Обслужване. Форми На Организация 

Организация На Административното Обслужване В Общините 

Електронно Управление - Нормативни И Други Изисквания, Регистри 

Организация На Документооборота На Електронни Документи И Документи На Хартиен Носител 

Модели На Оценка Резултатите И Удовлетвореността На Потребителите На Общински Услуги 

Етични Норми И Правила За Поведение На Служителите От Общинската Администрация 

6.    Протоколни и обредни дейности на общините

6.1. Презентации:

Нормативна уредба. Държавен протокол... 

Протоколна Дейност В Работата На Общинската Администрация – Специфика, Правила 

Примерни модели 

Нормативна уредба на общинските обредни дейности 

Изисквания към ритуалите 

7.    Ефективно управление на общинското образование

7.1. Презентации:

Европейски приоритети и национална рамка за развитие на училищното образование 

Общински правомощия в образованието 

Финансиране на общинското образование 

Разработване и изпълнение на общинска образователна политика 

Взаимодействие с родители, неправителствения и бизнес сектора 

8.    Общинска младежка политика и закрила на детето

8.1. Презентации:

Европейска рамка на политиката за младите хора 

Национална рамка на политиката за младите хора 

Съгласуваност при изпълнението на националната и общинските младежки политики 

Общински политики за младите хора 

Финансиране на младежките дейности – форми, партньорства 

Европейска и национална правна рамка за закрила на детето 

Политики за закрила на детето на общинско ниво 

Добри практики 

9.    Социалните услуги – потребности и възможности на общините

9.1. Презентации:

Европейска рамка и политики по системата на социални услуги 

Национална рамка и политики по системата на социални услуги 

Организация на социалните услуги 

Финансиране на различните видове социални услуги 

Партньорства за осигуряване предоставянето на социални услуги 

Форми и методи за оценки 1 част 

Форми и методи за оценки 2 част 

Добри практики 

10. Общинска политика за развитие на културата и туризма

10.1. Презентации:

Европейска и национална рамка за развитие на културата 

Правомощия и принос на общините за развитие на културата 

Финансиране на културните дейности 

Национална и местни политики за развитие на туризма 

Механизми и форми за подкрепа и развитие на туризма 

Културният туризъм 

Добри общински практики 

11. Компетентности и правомощия на данъчната администрация в общините

11.1. Презентации:

Нормативна рамка за формиране на местна данъчна политика 

Измененията в основните нормативни актове и тяхното отразяване в общинските наредби за прилагане 

Видове_и_структура_на_местните_данъци_и_такси 

Правомощия на общинските органи по приходите 

Сравнение на националните с европейски практики в сферата на местни данъци и такси 

Местна данъчна политика и нструменти за прилагането й 

Определяне размера на местните такси и цени на услуги 

Основните функции на местната приходна администрация.pptx 

Задължителни процедури при организация на дейността на общинската приходна администрация 

Приложими способи за събиране на местните налози.pptx 

12. Разработване и изпълнение на общинска политика

12.1. Презентации:

Взаимодействие кмет Обс 

Децентрализация 

Местна финансова политика 

Стратегически документи 

Управление и лидерски умения 

13. Комуникация с гражданите и отчетност на местната власт

13.1. Презентации:

Прозрачност и отчетност на местно ниво – законова рамка и задължения на общините 

Отчетността – пасивно информиране на гражданите за резултатите 

Прозрачна община – ефективни форми 

Прозрачна община – ефективни форми 

Сайтовете на общините – добри модели за структуриране и комуникация с гражданите 

Форумите на гражданите – инициативи, коректив, пряко участие 

14. Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи

14.1. Презентации:

Нормативна уредба по опазване на обществения ред 

Общински структури по опазване на обществения ред 

Примерни мерки при превенция на престъпността 

Планове и мерки по безопасността на движението 

Правомощия на общините при бедствия и кризи 

Междуинституционално взаимодействие 

15. Устройство на територията – устройствена политика и планиране

15.1. Презентации:

Нормативна база на териториалното устройство 

Разработване на общински планове и програми 

Ангажименти на общините при подготовка, одобряване и контрол по изпълнението на общинските планове и програми 

Контролни функции на общините по строителство 

Съществуващи проблеми при упражняване на контролни функции на общините при договори по ФИДИК 

Общинска жилищна политика 

Общинска политика по опазване на културно-историческото наследство 

Планиране и развитие на градската среда и инженерната инфраструктура 

Планиране развитието на инженерната инфраструктура 

Оспорване на актовете по ЗУТ 

Добри практики 

16. Управление на водите

16.1. Презентации:

Европейска и национална нормативна рамка в областта на управление на водите 

Общинска собственост върху водите 

Форми на управление 

Финансиране, цени и регулация на ВиК услугите 

Цени и регулация на ВиК услугите 

Европейски сравнения 

Взаимодействие между собственика и оператора 1 

Взаимодействие между собственика и оператора 2 

Организация на дейността на общините 1 

Организация на дейността на общините 2 

Ролева игра 

Форми и методи за защита интересите на потребителите 

Информиране на потребителите 

Добри практики 

17. Управление на отпадъците и опазване на околната среда

17.1. Презентации:

Европейска и национална нормативна рамка в областта на управление на отпадъците 

Общински ангажименти по управление на отпадъците 

Ангажименти на общините битови отпадъци 

Ангажименти на общините по управление на строителните отпадъци 

Подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

Практическите мерки за изпълнение от общините на целите за подготовка и за повторна употреба и рециклиране 

Организация на разделно събиране 

Контрол за спазване на изискванията за разделно събиране 

Сметосъбиране и сметоизвозване – форми за предоставяне на услугата 

Междуобщинско сътрудничество 

Приложими модели за определяне на ТБО 

Правомощия за контрол и организация на контролните функции на общините 

Сътрудничество на общинските с други контролни органи 

Добри практики 

18. Енергиен мениджмънт

18.1. Презентации:

Европейска политика по енергийна ефективност 

Национална политика по енергийна ефективност 

Регионални и общински планови документи 

Функции на общините в планирането и управлението на енергия 

Информационни източници - събиране на данни, мониторинг и контрол 

Концепция за общински план за действие по ЕЕ 

Енергиен мениджмънт на общинския сграден фонд 

Мерки за постигане на нулево енергопотребление 

Въвеждане на енергиен мениджмънт на уличното осветление 

Енергиен мениджмънт на обществения транспорт 

Възможности за финансиране на мерките по енергийна ефективност в общините 

Общинската политика за използване на енергията от ВИ 

Добри практики